Meteen naar de inhoud
Home » Privacy

Privacy

Inleiding
Persoonsgegevens die Stichting Hoop voor Suriname verzamelt, gebruikt de stichting alleen voor het doel waarvoor je ze aan ons hebt gegeven. Daarmee voldoet de stichting aan de privacywetgeving.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon, bijvoorbeeld namen, adressen en woonplaatsen (NAW). Ook e-mailadressen en verstrekte donaties, in combinatie met NAW-gegevens, gelden als persoonsgegevens.

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van:

 • door sponsoren, donateurs, ambassadeurs en relaties verstrekte persoonlijke
  informatie en
 • data verkregen naar aanleiding van bezoek aan en gebruik van onze website en
 • data verkregen naar aanleiding van deelname aan door Stichting Hoop voor Suriname georganiseerde evenementen of andere fondsenwervende activiteiten.

Van wie verzamelen we gegevens?
Stichting Hoop voor Suriname verzamelt gegevens van sponsoren en donateurs en van andere relaties, zoals bedrijven en ambassadeurs. Relaties zijn personen en bedrijven die zich aan de missie van de stichting verbinden als deelnemer aan een fondsenwervende (online) activiteit van Stichting Hoop voor Suriname en/of die zich hebben opgegeven voor een e-mailnieuwsbrief.

Waarom verzamelen we gegevens?
Het werk van Stichting Hoop voor Suriname wordt gefinancierd door sponsorbijdragen en giften van sponsors en donateurs. Via acties en campagnes willen we zoveel mogelijk mensen bewegen om zich met hun talent, netwerk, tijd en geld te verbinden aan onze missies en projecten.

Het doel van de stichting is:
a. het al dan niet tezamen met lokale partners een bijdrage te leveren in het
duurzaam bestrijden van armoede in Suriname, alsmede
b. het verrichten van alle handelingen en activiteiten, die met het vorenstaande
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

het (doen) bevorderen van de volksgezondheid, onderwijs en het voorzien in de
eerste levensbehoeften, het (doen) stimuleren van talent- en geestelijke ontwikkeling, alsmede het (doen) initiëren en financieren van (maatschappelijke) projecten, het doneren van levensmiddelen en goederen en het (doen) faciliteren van hulp en de benodigde ondersteuning.

Hiervoor verzamelen we persoonsgegevens. Daarbij hoeven we niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om je sponsoring of betaling aan een fonds zo goed mogelijk te regelen. Bijna altijd vragen we je telefoonnummer en emailadres, omdat we dan snel, goedkoop en persoonlijk met je kunnen communiceren en je de (online) campagnes kunnen tonen die passen bij wie je bent en hoe goed je ons al kent.

En als je materialen aanvraagt die we via post naar je moeten versturen, hebben we natuurlijk je huisadres nodig. Om onze website te verbeteren en onze online campagnes te optimaliseren verzamelen we gegevens via cookies. Maar ook om het jou mogelijk te maken onze verhalen te ‘sharen’ in jouw online netwerk.

Hoe verzamelen we gegevens?
Het verzamelen van persoonlijke gegevens gebeurt via de website wanneer je je aanmeldt voor onze e-mails, nieuwsbrief, fondsenwervende acties of andere evenementen en wanneer je je aanmeldt als sponsor, ambassadeur/vrijwilliger, donateur of een vraag stelt via ons e-mailadres. Bij gebruik van onze website worden een aantal gegevens automatisch aan ons verstrekt via webanalyse. Deze kun je altijd beperken via je browser- en cookie-instellingen.

Welke gegevens we verzamelen en waarvoor?
Als je een project gaat sponsoren, een donatie doet of ambassadeur wordt of je inschrijft voor een evenement, vragen we je om je persoonsgegevens. We hoeven niet alles van je te weten, maar alleen wat strikt noodzakelijk is om dat, wat jij wilt, zo goed mogelijk te regelen. Meer algemeen betekent het dat we je gegevens gebruiken om zo goed mogelijke service te kunnen verlenen en de manier waarop we onze missie bij jou onder de aandacht brengen, aan jouw wensen aan te passen en te optimaliseren. Zo kunnen we er ook voor zorgen dat we je online niet onnodig vaak om een donatie vragen of je uitsluiten van een online campagne als je al sponsor bent. Om sponsoring, betalingen en communicatie te faciliteren en zo eenvoudig mogelijk te maken. Concreet betekent dat bijvoorbeeld dat we je contactgegevens bewaren, zodat we je goed kunnen bereiken met nieuws over het project.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die we nodig hebben en waarom:

 • Voor- en achternaam – Zodat we weten wie we als sponsor aan een project verbinden, wie een gift aan ons geeft, wie met ons op reis wil, onze ambassadeur wil worden of een ‘stoel’ reserveert voor een evenement.
 • Geslacht – Zodat we je nóg netter kunnen aanspreken.
 • Leeftijd – Omdat je meerderjarig moet zijn voor bepaalde sponsoring
 • E-mailadres – Daar sturen we niet alleen de bevestiging van je sponsoring, gift of deelname aan een evenement naartoe, maar ook een uitnodiging om je in te schrijven voor onze inspirerende nieuwsbrief, waarmee we je op de hoogte houden van onze missie. Of als we je iets willen vertellen over het project. Je e- mailadres helpt ons ook om je bepaalde online advertenties juist wel of juist niet te tonen.
 • Postadres – Dat gebruiken we o.a. voor het versturen van de sponsor info of het materiaal dat je via onze website of telefonisch hebt aangevraagd.  Ook gebruiken we deze gegevens om te analyseren waar onze sponsors zich bevinden, zodat we bijvoorbeeld kunnen bepalen of een evenement in de regio zinvol is.
 • Telefoonnummer – Om je te kunnen bereiken over het project waaraan je
  deelneemt. Of gewoon omdat we je willen bedanken voor wat jij voor onze missie
  betekent. Soms maken we gebruik van telefonische werving.
 • Betaalgegevens – Deze hebben we nodig om de betaling van de sponsoring op
  te starten of het geven van een gift af te handelen.

Verder gebruiken we jouw gegevens voor onze sponsor services. Je kunt met ons, e-mailen, Facebooken en Instagram.

E-mail nieuwsbrieven
E-mail is voor ons een belangrijke manier om je te betrekken bij onze missie en onderdeel te laten zijn van het bereiken van de doelen. Dat betekent dat we blogs over projecten in e-mails verwerken en je inspireren om deze met de mensen om je heen te delen. Soms brengen we het geven van extra giften onder je aandacht, bijvoorbeeld rondom een nieuw project, waarvoor we bijvoorbeeld een aparte inzamelingsactie starten. Donateurs, ambassadeurs en geïnteresseerden kunnen zich via de website aanmelden voor de nieuwsbrief. wil jij ze op een gegeven moment toch niet meer? je kunt ons dan e-mailen, zodat je eenvoudig kunt aangeven dat je deze niet meer wilt ontvangen.

Formulieren
Op sommige webpagina’s van Stichting Hoop voor Suriname kun je sponsor worden, doneren, materialen aanvragen en vragen stellen. Vanaf die pagina’s bewaren we je NAW-gegevens, contactinformatie en bankgegevens (alleen als je die zelf invult en aan ons wilt sturen). Om onze strategie te verbeteren, vragen we in sommige formulieren om meer informatie. Dit helpt ons om onze bezoekers en sponsors beter te leren kennen en onze communicatie en kanalen daarop aan te passen.

Met wie delen we je gegevens?
Stichting Hoop voor Suriname zal je persoonlijke informatie nooit verkopen, verhuren of weggeven aan anderen. Je persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld wanneer dit noodzakelijk is bij de uitvoering van onze organisatiedoelstellingen, als je daar toestemming voor geeft of als de wet ons daartoe verplicht.

Als we je gegevens delen dan is dit ‘privacy waterdicht’ geregeld. Zowel intern (tussen medewerkers) als extern (met leveranciers) zijn daar afspraken over gemaakt die de vertrouwelijkheid garanderen. We delen je
gegevens alleen als we een verwerkersovereenkomst hebben met de betreffende partij en daarin hebben afgesproken dat zij deze vertrouwelijk behandelen en alleen verwerken ten behoeve van de Stichting.

Beveiliging van je gegevens
We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast verlangen wij van onze verwerkers om eveneens dergelijke passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Bewaartermijnen
We hanteren de bewaartermijnen samen met het doel waarmee we de gegevens hebben gekregen of verzameld en eventuele wettelijke verplichtingen. Het is logisch dat we je gegevens moeten bewaren als je sponsor of ambassadeur bent of we nog een lopende betaling hebben staan.

Je gegevens inzien, wijzigen of verwijderen; jouw rechten zijn geborgd.

Je hebt verder het recht op inzage in of verstrekking van de gegevens die we van je hebben geregistreerd en ook om die te laten wijzigen als ze niet correct zijn. Je kunt ook je gegevens laten verwijderen of – indien wettelijke bepalingen dit tegenhouden – onherkenbaar laten maken. Als je jouw gegevens wilt inzien, laten corrigeren, verwijderen of heb je een klacht, dan kun je een verzoek bij ons indienen door een e-mail te sturen naar info@hoopvoorsuriname.nl

Contactgegevens
Als we het in jouw ogen, ondanks de hierboven vermelde maatregelen en afspraken, wat betreft persoonsgegevens, privacy en databeveiliging toch niet netjes doen, hopen we dat je ons dat wil laten weten. Je vraag, opmerking of klacht kun je via e-mail sturen naar: info@hoopvoorsuriname.nl.